Latviešu biedrība Norvēģijā

Latviešu biedrības Norvēģijā logo
Latviešu biedrība Norvēģijā ir brīvprātīgu biedru veidota, vērtīborientēta organizācija, kuras darbības pamatu nosaka tās vīzija, misija, mērķis un vērtības. Par biedrības dzimšanas dienu uzskatāms 1952.gada 17.februāris, kad tika nodibināta Latviešu Palīdzības biedrība Norvēģijā, un kura, laikam mainoties, tapa pārveidota par Latviešu biedrību Norvēģijā.

Uz šo brīdi biedrībai ir izstrādāti ilgtermiņa stratēģiskie mērķi, tā ir atvērta jaunu biedru uzņemšanai, mūsdienīgai sadarbībai ar citām organizācijām pasaulē, kā arī daudzveidīgām pilsoniskām aktivitātēm un projektiem. Biedrības sastāvā šobrīd ir vairāk nekā 70 biedri. Tiek aktīvi strādāts pie reģionālo nodaļu izveides, tādējādi aicinot Latvijas valsts piederīgos apvienoties organizētās grupās, lai kopīgi gādātu par latviskās kultūras saglabāšanu Norvēģijas diasporā.

Latviešu biedrība Norvēģijā ir vērtīborientēta organizācija, kuru veido brīvprātīgi apvienojušies biedri, lai kopīgi virzītu LBN uz definētajiem mērķiem, realizējot tās misiju un balstoties uz deklarētajām pamatvērtībām.

Vīzija

Latviešu biedrība Norvēģijā – spēcīgs latviskās pasaules centrs Norvēģijā dzīvojošajiem tautiešiem.

Misija

  • Palīdzēt Norvēģijā dzīvojošajiem latviešiem saglabāt latvietību un nodot mantojumā nākamajām paaudzēm latviskās vērtības.
  • Palīdzēt tautiešiem izprast iespējas, tiesības un dzīvi Norvēģijā.
  • Popularizēt Latvijas atpazīstamību Norvēģijas sabiedrībā.

Mērķis

Attīstībā esoša organizācija ar spēcīgu latviskās identitātes kodolu, apvienojoša vairumu Norvēģijā dzīvojošo tautiešu. LBN un tās biedri ir latviskās kultūras vizītkarte norvēģu sabiedrībai.