Kastaņskoliņas vecāku sapulces protokols – 04.06.2012.

Vieta – LR vēstniecība Oslo , sapulce sākas pl.18.10

Sapulcē piedalās – 6 kastaņskoliņas pedagogi, LBN priekšsēdētāja, 4 skolēnu vecāki, 2 interesenti.

S. Smiltniece (skoliņas grupas vadītāja) iepazīstina klātesošos par skoliņas vecuma bērnu paveikto 2011./ 2012. m.g:

 • Bērnu sastāvs ir bijis nemainīgs – 1.pusgadā – 11 bērni, 2. pusgadā – 12 bērni.
 • Strādājot ar bērniem, tiek veidotas vairākas grupas, vadoties pēc latviešu valodas prasmes, vecuma īpatnībām, zināšanām un iemaņām.
 • Mācību gada laikā tika īstenoti 2 lieli projekti:
  • Par tēmu Pūķi
  • Par tēmu Kukaiņi

Abiem projektiem pārsvarā tiek izmantotas tradicionālās (darbs ar literatūru, darba lapām) un interaktīvās mācību metodes (diskusijas, lomu spēles, izmēģinājumi, pētījumi, praktiskie darbi).

 • Iecere ir turpināt pielietot šīs pašas mācību metodes arī nakamājā 2012./ 2013. mācību gadā.
 • 4 reizes mācību gada laikā nodarbības ir realizētas ārpus skoliņas telpām:
  • Mācību ekskursija uz dabas muzeju (projekta par kukaiņiem ietvaros)
  • Meteņu tradīciju apzināšana laukā
  • Mācību ekskursija uz Sognsvann (par tēmu daba vasarā)
  • Orientēšanās prasmes apgūšana ar topogrāfisko karšu palīdzību.
 • Pirmo reizi tiek apgūta latviešu tautas deja “Mākonītis un mākonīte”, kuru realizē 18. novembra pasākumā.
 • Iestudēta ludziņa “Vecīša cimdiņš”, kuru realizē Rūķu svētkos.

 

V. Pētersone (bērnudārza grupas vadītāja) informē par bērnu paveikto 2011./ 2012. m.g.

 • Bērni ir iedalīti 2 grupās – no 1,5 g.v. – 3 g.v; no 3 g.v. – 5 g.v.
 • Neskatoties uz mainīgo bērnu sastāvu, apmeklētība ir bijusi laba.
 • Pārsvarā darbs tika veikts klātesot bērnu vecākiem.
 • Bērni ir guvuši ieskatu visos latviešu gadskārtu svētkos.
 • Mācību process tika organizēts ar interaktīvo mācību metožu izmantošanu (rotaļas, dziedāšana, praktiskais darbs).
 • Izsaka vēlmi pēc lielāka pedagoģiskā sastāva grupā no 3.g.v.- 5.g.v. bērniem.
 • Piedalījušies 2 pasākumos – 18. novembrī, 12. maijā.

 

S. Smiltniece par nākamo 2012./ 2013.m.g.:

 • Tiek izskatīts jautājums par iespēju pārcelt nodarbības no sestdienas uz svētdienu. Iemesls – skoliņas vecuma bērniem bieži sestdienās ir dažādas ārpusskolas/ brīvā laika/ sporta nodarbības. Lēmums netiek pieņemts, pamatojoties uz mazo vecāku skaitu. Jautājums paliek “atklāts” apspriešanai uz 09.06.2012.
 • Informē par Zviedrijas latviešu skoliņas pieredzi. Ņemot vērā gūto pieredzi, S. Smiltniece ierosina ieviest vecumu, kad bērns varētu absolvēt Kastaņskoliņu, tādējādi uzturot bērniem motivāciju apmeklēt skoliņu. Ierosinājums netiek pieņemts, pamatojoties uz mazo vecāku skaitu. Jautājums paliek “atklāts” apspriešanai uz 09.06.2012.
 • V. Pētersone informē par bērniem, kuri pāriet no b.d. grupiņas uz skolas grupu nākamgad.

 

Par skoliņas vecāku padomes izveidi:

 • Sapulcē klātesošie atbalsta ideju par vecāku padomes izveidi. Vecāku ievēlēšana nevar norisināties, mazās apmeklētības dēļ. I. Melbārde ierosina dot iespēju vecākiem apdomāt šo jautājumu un atstāt to “atklātu” pieņemšanai 09.06.2012.

 

A. Prāne – Sundby par iespēju skoliņai saņemt finansējumu no valsts/ komūnas, tādējādi piesaistot vairāk bērnus skoliņai:

 • I. Melbārde – jautājums ir darbības procesā. Ir atrodami vairāki šķēršļi, bet tiem tiek meklēti risinājumi.
 • G. Ginters izsaka vēlmi palīdzēt ar iesniegumu sastādīšanu finansējuma saņemšanai, pamatojoties uz savu pieredzi.
 • I. Melbārde izsaka vēlmi piesaistīt vecākus sponsoru meklēšanā.
 • A. Prāne – Sundby par bērniem, kuriem nav finansiālas iespējas apmeklēt skoliņu katru otro nedēļu, sniegt iespēju apmeklēt to 1x mēnesī.
 • I. Melbārde – visiem bērniem ir jāatrod vieta un iespēja apmeklēt skoliņu.

 

Dažādi:

 • J. Miltiņš izvirza jautājumu – Vai ir veikti aprēķini skoliņas budžetā? Vai būtu iespēja veikt korekcijas skoliņas dalības izmaksās nākamajā mācību gadā? I. Melbārde atbild – pēc mācību gada noslēguma tiks veikti aprēķini, patreiz nav precīzu aprēķinu.
 • Diskusija par tēmu – Kas ir noteicošais kādēļ vecāki ved savus bērnus uz skoliņu?
 • A. Prāne – Sundby par iespēju dalīt skoliņas vecuma bērnus grupās pēc vecumiem, īpaši piedomājot par 10.g.v. bērniem. Varbūt veidot pusaudžu klubiņu?
 • J. Miltiņš ierosina pasludināt katru svētdienu kā latviešu valodas dienu, tādējādi, veicinot latviešu valodas apguvi. No klātesošajiem ierosinājums tiek akceptēts.

 

Sapulce beidzas pl.20.10

Leave a Reply

%d bloggers like this: